Federale en Vlaamse maatregelen COVID-19

Een aantal nuttige links.

FEDERALE EN VLAAMSE STEUNMAATREGELEN

 • Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme: Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020. Ook de cafés en restaurants die verplicht gesloten werden vanaf 19 oktober 2020 en andere sectoren die verplicht gesloten werden sinds 23 oktober 2020 kunnen deze premie ontvangen. Aanvragen kan tot en met 15 februari.
 • Vlaams beschermingsmechanisme 3 (steunperiode 16/11 t.e.m. 31/12/2020): Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de beperkende coronamaatregelen te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december t.o.v. de overeenkomstige periode in 2019, kunnen steun aanvragen bij VLAIO. Wie verplicht moet sluiten kan voor deze sluitingsperiode steun aanvragen zonder de omzetdaling aan te tonen. Deze premie kan je online aanvragen sinds 4 januari om 14 uur tot en met 15 februari 2021.
 • Vlaams beschermingsmechanisme 1 (afgelopen): Ondernemingen die door de verstrengde coronamaatregelen van 27 juli hun omzet fors zagen dalen, kunnen voor de periode augustus-september 2020 een Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. Aanvragen kon tot en met 15 november 2020.
 • Uitbreiding crisiswaarborg (afgelopen): Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor de crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen. Deze regeling liep tot eind 2020.
 • COVID-19 waarborg (Gigarant): Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorziet Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg tot 15 april 2021, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.
 • Corona globalisatiemechanisme: De Vlaamse Regering heeft nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd voor de zwaar getroffen sectoren: Er komt een subsidie voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hebben. De steun bedraagt 10% van de omzet behaald in de laatste 3 kwartalen van 2019 met aftrek van de al ontvangen premies. Deze premie voor de zeer zwaar getroffen sectoren werd door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. Het is nu nog wachten op de goedkeuring door de Europese Commissie.
 • Vlaamse aanmoedigingspremie voor werknemers: De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%.
 • Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen: Zelfstandigen met een arbeidshandicap moeten, om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), voldoende bedrijfsactiviteit aantonen. Dat wordt door de corona-pandemie sterk bemoeilijkt. Voor hen wordt de mogelijkheid voorzien pro rata rekening te houden met die crisismaanden. Dat gebeurt ook zo bij zelfstandigen die door ziekte hun activiteit moeten onderbreken.
 • Toelatingen tot arbeid: Door de coronacrisis kunnen verschillende arbeidsmigranten niet tijdig naar hun land van herkomst terugkeren. Daarom wordt hun de mogelijkheid geboden hun verblijf in het land te verlengen en tijdens de duur van hun verblijf te blijven werken.
 • Hulp bij betaling handelshuur: Ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening krijgen. De lening houdt in dat de Vlaamse overheid 2 maanden huur voorschiet op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. U kunt uw aanvraag indienen tot en met 30 november 2020.
 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen: Het overbruggingsrecht is gevoelig versoepeld en uitgebreid in het kader van de coronacrisis. Daarnaast is er een apart overbruggingsrecht voorzien ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart. Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten door de nieuwe coronamaatregelen van 19 oktober, wordt het overbruggingsrecht verdubbeld.
 • Uitstel terugbetaling leningen: Bedrijven en zelfstandigen die wegens de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, kregen uitstel van betaling tot en met 31 december 2020. Daarvoor worden geen extra kosten aangerekend. De bedrijven en zelfstandigen die om uitstel van betaling aanvragen, moeten wel kunnen aantonen dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren. Voor het aanvragen van uitstel van betaling neemt u contact op met de bank waarbij u de lening of het krediet bent aangegaan.
 • Tijdelijke werkloosheid Covid-19: Werkgevers die vanwege de coronacrisis tijdelijk geen werk hebben voor hun werknemers, kunnen gebruikmaken van de federale regeling voor 'tijdelijke werkloosheid Covid-19'. Aan te vragen tot en met 31 augustus 2020, voor sectoren in moeilijkheden (voornamelijk horeca) is dit verlengd tot en met 31 december 2020.
 • Vergoeding voor thuiswerk voor werknemers: Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk (opent in nieuw venster)toekennen aan hun werknemers.
 • Strategische Transformatiesteun COVID-19: Vlaamse kmo's en grote ondernemingen (heel Vlaanderen) die sinds 1 juni 2020 in het kader van COVID-19 extra investeren in de productie van COVID-19 relevante producten en diensten, kunnen een verhoogde investeringssteun bekomen in het kader van de tijdelijke uitbreiding van de Strategische Transformatiesteun (STS) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het maximale steunpercentage wordt bepaald op maximum 50% van de in aanmerking komende investeringen. De minimum investeringsdrempel varieert in functie van de grootte van de onderneming en bedraagt minstens € 250.000. Het investeringsproject moet binnen 6 maanden na de datum voltooid zijn waarop de steun is toegekend. Aanvragen moeten ingediend worden voor 1 mei 2021.
 • Maatregelen in verband met verplichtingen sociale zekerheid:
  • Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen: Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.
  • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen: Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.
 • Fiscale maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis:
  • Federale belastingmaatregelen: Ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot eind 2020 voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën. Zo'n afbetalingsplan is mogelijk voor:
 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Meer informatie over deze fiscale maatregelen op de website van de FOD Financiën

 • Vlaamse belastingmaatregelen: De Vlaamse Belastingdienst neemt een reeks maatregelen om bedrijven, burgers, notarissen wat ademruimte te bieden tijdens de coronacrisis.

Meer informatie over de Vlaamse belastingmaatregelen op vlaanderen.be

 • Steun bij aanwerving werknemers:
  • De aanwervingsincentive voor langdurige werklozen wordt berekend op basis van de tewerkstellingsbreuk in de multifunctionele aangifte. Door de lagere economische activiteit als gevolg van de coronacrisis is het mogelijk dat de tewerkstellingsbreuk lager ligt dan voorheen en dat de werkgever daardoor een lagere aanwervingsincentive ontvangt. Om dat te vermijden, mogen werkgevers de tewerkstellingsbreuk hanteren die vóór 13 maart 2020 van toepassing was.
  • Voor de transitiepremie voor werkzoekenden naar ondernemerschap zijn twee termijnen verlengd.
   • De termijn tussen het afronden van een prestarterstraject en het starten als zelfstandige in hoofdberoep is verlengd met 3 maanden
   • De indieningsperiode voor het aanvraagdossier van de transitiepremie voor werkzoekenden naar ondernemerschap verlengd met 3 maanden.
 • Ondersteuning handel en horecasector:
  • Horeca vrijgesteld van FAVV-heffing voor 2020: Er werd door de Federale Regering beslist om de horecaondernemers vrij te stellen van hun jaarlijkse bijdrage aan het federaal voedselagentschap FAVV. Het wetsontwerp kan je nalezen op dekamer.be.
  • Uitbetaling eindejaarspremie horecapersoneel: Op de ministerraad van 23 oktober werd beslist om een subsidie toe te kennen aan het sectorfonds Horeca. Hierdoor zullen ook de werknemers die al enkele maanden tijdelijk werkloos zijn een volwaardige eindejaarspremie kunnen ontvangen.
  • Tijdelijke versoepeling voor inschrijving van ondernemingen in de KBO: Ondernemingen zijn sinds 13 maart 2020 niet meer verplicht om een wijziging van hun inschrijving in de KBO te vragen, wanneer ze hun activiteiten tijdelijk op een andere manier willen uitoefenen (bijvoorbeeld tijdelijk afhaalmaaltijden voorzien, tijdelijk een e-shop opzetten) tijdens de periode waarin voor hen de federale coronamaatregelen gelden. Dit bespaart hun tijd en kosten voor de administratieve formaliteiten. Meer informatie kan je raadplegen in de Wet van 27 mei 2020.
 • Ondersteuning cruciale sectoren: De Federale Regering heeft beslist op 6 november om een aantal maatregelen uit te werken om de cruciale sectoren te versterken die door de crisis extra zwaar onder druk zijn komen te staan: in het bijzonder de zorg, het onderwijs en de land- en tuinbouw:
  • Verhoging quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bijkomende overuren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen overloon op van toepassing.
  • Het makkelijker maken om werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of naar het onderwijs.
  • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs.
  • Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs.
  • Verhoging plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs.
  • Verlenging COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers en toelating voor commerciële ziekenhuizen om vrijwilligers in te zetten.
  • Verlenging van een pakket pensioenmaatregelen, onder meer om er voor te zorgen dat gepensioneerden die bijklussen als werknemer of zelfstandigen, hun pensioen kunnen combineren met een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid of een overbruggingsrecht. Daarnaast wordt de pensioenopbouw van mensen in tijdelijke werkloosheid veiliggesteld, inclusief de opbouw van de tweede pijler. Ook voorkomen we dat gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan, bijvoorbeeld in de zorgsector of in het onderwijs, een deel van hun pensioen verliezen.
  • Verdubbeling quotum seizoensarbeid ook in het jaar 2021 en tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders die in België aankomen en in quarantaine moeten.
 • Ondersteuning ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden:
  • Corona-tijdskrediet: Werkgevers uit de privésector die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden kunnen vanaf 1 juli 2020 aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer voorstellen om zijn arbeidsprestaties met 1/5 of tot een halftijdse baan te verminderen voor een periode van 1 tot 6 maanden. Voor de vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan wordt een werknemer als voltijds tewerkgestelde werknemer beschouwd als hij tewerkgesteld is met arbeidsprestaties van ten minste ¾ van een voltijdse baan in de onderneming.
  • Coronalandingsbaan: Werknemers van 55 jaar kunnen vanaf 1 juli 2020 een beroep doen op deze vorm van tijdskrediet om de prestaties tot aan hun pensioen te verminderen als zij tewerkgesteld zijn bij een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Het gaat hier om een gedeeltelijke onderbreking tot 1/2 of met 1/5 van de prestaties.
  • Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering: Werkgevers uit de private sector die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden en/of in herstructurering waarvan de begindatum van de erkenning valt in de periode 1 maart 2020 tot 31 december 2020 kunnen genieten van een tijdelijke doelgroepvermindering wanneer zij een tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering en/of vierdagenweek invoeren voor maximum 1 jaar. Deze doelgroepvermindering kan enkel worden bekomen indien minstens 3/4de ervan aangewend wordt om als complement bij het loon te worden gevoegd van de werknemers.
 • Steun voor internationalisering
  • Steun Flanders Investment & Trade (FIT): De Vlaamse Regering besliste om het Corona Exit-plan van Flanders Investment & Trade (FIT) en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen in 2020. Het doel? Bedrijven voorbij de coronacrisis loodsen met acties op tal van fronten, in binnen- en buitenland. Ook in 2021 zullen er nieuwe oproepen worden gelanceerd. Dit pakket omvat onder meer volgende steun:
   • De Bijzondere Exportsteun voorzag in een eenmalige subsidie van € 5.000 per kmo om Vlaamse ervaren exporteurs een duw in de rug te geven om hun exportactiviteiten te versterken. Aanvragen kon van 5 oktober tot 12 november 2020.
   • Het Corona-Starterspakket internationalisering gaf een eenmalige subsidie van € 7.000 per kmo, aan nieuwe Vlaamse exporteurs ondersteunen (die nog nooit een subsidie kregen van FIT) om hun exportactiviteiten op te starten. Deze steun kon worden aangevraagd van 5 tot 12 november 2020. Door de grote interesse was de limiet reeds vroeger bereikt.
   • Het ‘Reboot your export’-pakket laat Vlaamse bedrijven toe om tegen een lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden deel te nemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen en/of niche-evenementen.
 • Consumptiecheque: Om bepaalde getroffen sectoren te ondersteunen, kunnen werkgevers vanaf 17 juli 2020 hun werknemers consumptiecheques (papier of elektronisch) geven die vrij van RSZ (en belastingen) zijn tot en met 31 december 2020. Dit voor een maximum bedrag van € 300. Deze consumptiecheques zijn geldig tot en met 7 juni 2021. De voorwaarden om consumptiecheques toe te kennen zijn grotendeels analoog aan deze voor de ecocheques.
  • Extra budget voor zorgsector: Er werd door de Federale Regering op 6 november beslist om voor de zorgsector een extra budget vrij te maken voor consumptiecheques. Deze consumptiecheques zouden kunnen worden besteed tot eind 2021.
 • Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen: Zelfstandigen die hun activiteiten in mei, juni, juli, augustus en/of september 2020 voortzetten of hervatten, maar die hun activiteiten moeten verminderen tijdens de volledige betrokken kalendermaand om te zorgen voor een of meerdere kinderen, hebben recht op de ouderschapsuitkering. De uitkering bedraagt 532,24 per maand. Als de zelfstandige uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen van wie er minstens één fiscaal ten laste is van de aanvrager ("eenoudergezin"), bedraagt het bedrag van de uitkering € 875,00 per maand in mei en juni 2020. Vanaf juli 2020 bedraagt het bedrag van de uitkering voor eenoudergezinnen € 1.050 per maand. Vanaf juli 2020 bedraagt de uitkering € 638,69 per maand voor een gehandicapt kind. De ouderschapsuitkering voor de maanden juli, augustus en september 2020 moet ten laatste op 31 december 2020 worden aangevraagd.
 • Andere initiatieven:
  • Engagement verzekeringssector: In het begin van de crisis had de sectororganisatie van verzekeringsondernemingen Assuralia een akkoord bereikt om inspanningen te leveren om de coronacrisis voor de zelfstandigen, bedrijven en particulieren te verzachten. Dit akkoord, dat mee gefaciliteerd werd door de Nationale Bank met de steun van de FSMA en de federale regering, liep af op 30 september 2020. Enkel de sectorale maatregelen inzake hypotheekleningen en de daaraan verbonden verzekeringen lopen tot eind dit jaar.
  • Federale overheidsopdrachten: Voor alle federale overheidsopdrachten die vertraging oplopen of niet uitgevoerd worden als gevolg van het coronavirus, zal de federale overheid geen enkele boete of sanctie opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.
  • Winwinlening en vriendenaandeel: Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, wordt deze lening versoepeld. Deze uitbreiding is van toepassing sinds 2 oktober 2020. Midden februari 2021 zal het nieuwe financieringsinstrument Vriendenaandeel operationeel zijn.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Winwinlening.

 • Werkbaarheidscheques: Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen uit de profitsector en ook organisaties uit de social profitsector steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. Naar aanleiding van de coronacrisis werd deze subsidie tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers.

UPDATE PAGINA: 05/02/2021- 14.00 u.

Bekijk hier de maatregelen door steden en gemeenten

Lokale maatregelen