Federale en Vlaamse maatregelen COVID-19

Federale en Vlaamse maatregelen COVID-19

Een aantal nuttige links.

MAATREGELEN TIJDENS CORONA

 • Crisis-overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit: zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht.
 • Betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten: alle levensvatbare niet-financiële bedrijven en kmo’s, zelfstandigen, vzw's (uit de non-profit of social profit sector) die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen gedurende maximaal 6 maanden een betalingsuitstel van kapitaalaflossingen vragen aan hun bank voor bestaande kredieten (kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten, vaste voorschotten).
 • Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen COVID-19: werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. Op de ministerraad van 24 juli 2020 werd een voorontwerp van wet goedgekeurd om de RSZ in staat te stellen betalingstermijnen toe te kennen voor de verschuldigde bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2020 zonder toepassing van sancties. Hierdoor worden de 'bijzondere' minnelijke afbetalingsplannen van toepassing voor werkgevers die worden getroffen door de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus uitgebreid tot het derde en vierde kwartaal 2020.
 • Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen: Een zelfstandige die tijdelijke financiële of economische problemen heeft omwille van het coronavirus kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij het RSVZ.
 • Overbruggingskrediet voor bestaande schulden wordt uitgebreid van 3 naar 12 maanden.
 • Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen, btw, bedrijfsvoorheffing en vennootschapsbelasting: btw-aflossingen kunnen gespreid worden en zijn vrijgesteld van de gebruikelijke boetes, als dit verband houdt met de coronacrisis.
 • Uitstel van de betaling van onroerende voorheffing.
 • Vergoeding voor thuiswerk voor werknemers: werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk (opent in nieuw venster)toekennen aan hun werknemers.
 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van deze regeling tijdelijke werkloosheid. Er werd beslist op 20 maart dat alle tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • De investeringsaftrek op vaste activa die worden verkregen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 wordt verhoogd tot 25%. Deze investeringsaftrek is enkel van toepassing op kmo’s.
 • Hinderpremie van 4.000 euro voor alle zaken die moeten sluiten en 2.000 euro voor zaken die alleen in het weekend sluiten. Als de deuren na 5 april nog dicht moeten blijven, krijgen de zelfstandigen 160 euro per dag extra. Dit geldt ook voor marktkramers en horecazaken met een afhaalservice. Ook zelfstandigen in bijberoep met een voldoende hoog inkomen kunnen in aanmerking komen.
 • Compensatiepremie: Ondernemingen die een grote omzetdaling kennen als gevolg van de coronacrisis, kunnen van de Vlaamse overheid een compensatiepremie van 3.000 euro krijgen om hun verliezen deels te compenseren.
 • Naast de bestaande compensatiepremie voorziet de Vlaamse overheid nu ook een aanvullende compensatiepremie.
 • De Vlaamse Ondersteuningspremie ondersteunt zelfstandigen met een arbeidshandicap. Om in aanmerking te komen voor de premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Ze moeten een minimum aan bedrijfsactiviteit kunnen bewijzen.
 • De transitiepremie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap bij deze doelgroep stimuleren.
 • Uitstel terugbetaling leningen: bedrijven en zelfstandigen die wegens de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen uitstel van betaling tot en met 31 december.
 • De werkbaarheidscheque zal tijdelijk worden uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers.
 • Hulp bij betaling handelshuur: ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening krijgen.
 • Tijdelijke werkloosheid Covid-19: werkgevers die vanwege de coronacrisis tijdelijk geen werk hebben voor hun werknemers, kunnen gebruikmaken van de federale regeling voor 'tijdelijke werkloosheid Covid-19'. Steunmaatregelen voor de kinderopvang
 • Verkeersbelasting wordt 4 maanden uitgesteld.
 • Crèches en kinderopvanginitiatieven moeten tijdens deze coronacrisis open blijven, maar uiteraard zijn er veel minder kindjes. De afwezigheden tellen niet mee als respijtdagen. Met financiële impact als gevolg. Daarom besliste de Vlaamse regering om een compensatie te voorzien.
 • Corona-lening (achtergestelde lening op 3 jaar): Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep. Deze lening kan aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 november 2020.

RELANCEMAATREGELEN

 • Consumptiecheque: om de handel en horeca te steunen, besliste de regering om werkgevers toe te laten hun werknemers een fiscaal interessante consumptiecheque te schenken.
 • Vrijstelling doorstorten bedrijfsvoorheffing: de regering besliste om de loonkost van werkgevers, die gedurende de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 minstens één maand gebruik hebben gemaakt van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid, te verminderen door een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing als vorm van relancemaatregel.
 • Belastingvermindering voor giften: giften aan instellingen en vzw’s zullen een belastingvermindering van 60% in plaats van 45% opleveren.
 • Receptiekosten kan je voor 100% aftrekken. Dat besliste de regering.
 • Tax shelter voor kmo's: ook gevestigde bedrijven hebben in deze coronatijden nood aan een versterking van de eigen middelen, om te verzekeren dat zij in de toekomst solvabel blijven. Indien de eigen middelen van vennootschappen niet aangevuld worden, dreigt een keten van faillissementen.
 • Vrijstelling btw-voorschot in december 2020: de belastingplichtigen die op periodieke wijze een btw-aangifte indienen, wat die periodiciteit ook is, zijn niet verplicht om het voorschot van december 2020 te betalen.
 • Relance-overbruggingsrecht i.k.v. corona: Zelfstandigen die hun activiteiten voor minstens een maand verplicht hebben moeten onderbreken en die deze activiteiten opnieuw mogen uitoefenen, kunnen voor de maanden juni, juli en augustus een overbruggingsrecht aanvragen ter ondersteuning van hun opstart. Ze mogen hun activiteiten dan wel hervatten, voor velen zullen de beperkende maatregelen om de COVID-19 crisis te bezweren immers nog een grote impact hebben op de omzet die ze kunnen genereren.
 • Steun voor internationalisering: De Vlaamse Regering heeft beslist om het Corona Exit-plan van Flanders Investment & Trade (FIT) en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen. Het doel? Bedrijven voorbij de coronacrisis loodsen met acties op tal van fronten, in binnen- en buitenland. Dit pakket omvat onder meer volgende steun:
  • Het Corona-Steunpakket Internationalisering geeft aan maximaal 1.000 ervaren Vlaamse exporteurs een duw in de rug om hun exportactiviteiten in 2020 en 2021 te versterken. Deze eenmalige subsidie van € 5.000 per onderneming zal beschikbaar zijn vanaf het najaar 2020.
  • Het Corona-Starterspakket internationalisering zal maximaal 300 nieuwe Vlaamse exporteurs ondersteunen om in 2020 en 2021 hun exportactiviteiten op te starten. Deze eenmalige subsidie van € 7.000 per bedrijf zal eveneens vanaf het najaar 2020 kunnen worden aangevraagd.
  • Het ‘Reboot your export’-pakket zal beschikbaar zijn op korte termijn en laat Vlaamse bedrijven toe om tegen een lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden deel te nemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen en/of niche-evenementen.

UPDATE PAGINA: 20.08- 17.00 u.

Bekijk hier de maatregelen door steden en gemeenten

Lokale maatregelen